Таблото Разпростаранение на вида показва рапространението по флористични райони, които са показани на картата, както и по надморска височина.

 
 
 
 

Диапазонът от надморската височина, в който се среща вида е показан чрез ограничителите върху скалата.
Разпространението по райони се показва чрез потъмняване на съответния район.
Те са както следва: (с червените цифри на картата)
 
  1. Дунавска равнина
2. Североизточна България
3. Предбалкан (запад)
4. Предбалкан (изток)
5. Стара планина (запад)
6. Стара планина (централна)
7. Стара планина (изток)
8. Средна гора (запад)
9. Средна гора (изток)
10. Знеполски район
11. Западни гранични планини
12. Софийски район
13. Витоша
14. Рила
15. Пирин (север)
16. Пирин (юг)
17. Беласица
18. Славянка
19. Струма (север)
20. Струма (юг)
21. Долината на Места
22. Родопи (запад)
23. Родопи (централни)
24. Родопи (изток)
25. Тракийска равнина
26. Тунджанска равнина
27. Странджа
28. Черно море (север)
29. Черно море (юг)
 
  Същият списък можете да видите чрез бутона за помощ на таблото.  
   

© 2002 БШПОБ. Всички права запазени.
Дизайн и разработка Webrix - www.webrix-studio.com

Легенда
1. Бутон за връщане към предишно табло
2. Наименование на вида
3. Бутон за изход
4. Скала на надморската височина
5. Указатели на надморска височина (горна и долна граници)
6. Бутон за помощ