Таблото Статус позволява селекция на видове по различни признаци.

 
 
 
 
За да се селектира желания статус, трябва да се изберат съответните икони, при което те добиват червен контур и да се потвърди избора с натискане на бутона "Характеристики".
Селекцията ще включва всички видове, които присъстват в поне една от избраните категории.
При желание за промяна на селекцията, първо трябва да натиснете бутона "Изчисти", след което да се направи новия избор.
 
   

© 2002 БШПОБ. Всички права запазени.
Дизайн и разработка Webrix - www.webrix-studio.com

Легенда
1. Бутон за изчистване на направената селекция
2. Бутон за връщане към табло "Характеристики"
3. Бутон за изход
4. Селектира лечебните растения
5. Селектира отровните растения
6. Селектира балканските ендемити
7. Селектира българските ендемити
8. Селектира видове защитени по Бернската конвенция
9. Селектира защитените от Закона видове
10. Бутон за помощ
11. 12.13 Селектира видовете включени в Червената книга на България по категории:
11. Рядък вид
12. Застрашен от изчезване вид
13. Изчезнал вид