Чрез таблата Наименования може да се направи избор за разглеждане на определен вид, род или семейство растения по техните имена.

 
 
 
 
За да се направи селекция трябва да се въведе името на желаното семейство, род и вид или произволна тяхна комбинация, в съответните полета (малките полета намиращи се над полетата със списъци) с помощта на клавиатурата. Друга възможност е да се изберат директно (с помощта на мишката) от дадения списък, след което да се натисне бутона "Избери". На всеки етап програмата ще редуцира възможностите за селекция, а броячът ще отчете текущо селектираните видове. При натискане на бутона "Избери" се показва информация за първия от избраните видове с възможност да се разгледат последователно и данните за останалите видове. Ако не е направена никаква селекция се показва таблото с информация за първия по азбучен ред вид с възможност да се разгледат данните на всички останали 3849 вида.
Например: Ако изберем в колоната Семейство "Брезови", то в колоната Род ще останат "Бреза, Воден габър, Габър, Елша и Леска", а в колоната Вид- "бяла, воден, келяв, леска, обикновен, планинска, турска и черна" - т.е всички родове и видове, които включва семейството "Брезови". Ако селектирате "Елша" от колоната Род то тогава в графата Вид ще останат само видовете в род Елша т.е "бяла, планинска и черна". Ако изберете от колоната Вид"бяла" и натиснете бутона "Избери" ще се покаже информация за вида Бяла елша от семейство Брезови.
Ако прекъснете селекцията на етап Род, в нашия случай "Елша" и натиснете бутона "Избери" ще се покаже информация за първия по азбучен ред вид от рода в случая Черна елша (азбучния ред се определя въз основа на латинското име - Alnus glutinosa), но ще имате възможност да видите информацията и за останалите два вида от рода.
Можете и да не спазвате тук подочения ред Семейство>Род>Вид, а произволен ред.
 
 
Освен по латински наименования имате възможност да правите избор и по Български и Английски наименования.

 
 
 
 
 
Принципите на избор са абсолютно индентични при трите езика.
Внимание:
Не всички видове имат английски наименования. Възможно е да съществува превод само на част от наименованието - семейство и род или само род.
Внимание: За да се визуализират надписите на български операционната Ви система трябва да е кирилизирана.
 
   

© 2002 БШПОБ. Всички права запазени.
Дизайн и разработка Webrix - www.webrix-studio.com

Легенда
1. Бутон за избор по характеристики
2. Бутон за избор по български имена
3. Бутон за избор по Английски имена
4. Бутон за изход
5. Полета за избор
6. Бутон за избор
7. Бутон за изчистване на направената селекция
8. Бутон за помощ
9. Брояч за избраните видове